Algemene voorwaarden

 

artikel 1. Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,offerte en overeenkomst tussen CBWEB.NL, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezenom in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbiedingbetrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,uitvoering en wijziging

overeenkomst; prijsverhoging.

 

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de

Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst

niet, nietvolledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter

kennis gekomen omstandighedengoede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de

verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van

de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit deovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of

indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van

Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is

of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van deovereenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen

opschort,behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigdde

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker

in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich

meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,

tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -

ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor

de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om

de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de

Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan

zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,

vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering

van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

 

 

artikel 5 Overmacht

 

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld (uitval door ziekte), en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of

niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet

in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van

derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt

nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan de anderepartij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van

een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door

Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders

door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan

is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk

geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Bijzonder bepaling aanleveren content: Indien Opdrachtgever bij de ontwikkeling van

een website niet binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdracht alle benodige

content aanlevert, kan Gebruiker de ontwikkeling stoppen en volledig in rekening brengen

bij Opdrachtgever.

4. Bij in gebreke blijven van betaling van hostingdiensten, direct of indirect geleverd

door Gebruiker aan Opdrachtgever, kan Gebruiker de webhosting stopzetten (internetsite offline

plaatsen).

5. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente

en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder

daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een

andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens

de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker

verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting

niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot

en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere

reden op te schorten.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend

op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen

de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte

gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van

Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten

overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Content Managment Systemen blijven

altijd het eigendom van Gebruiker en vallen onder het eigendomsvoorbehoud.

Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud

valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem

verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde

danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever

verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht

de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren

en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter

inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker

gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever

zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al

hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

3. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet

herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden

om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden

en deze terug te nemen.

 

 

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames,verjaringstermijn

 

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen

worden en waarvoor zij bijnormaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd

zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik

aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker

kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van

de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden

na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen

anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak

betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die

door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg

van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en /

of door derden wanneer, zonderschriftelijke toestemming van Gebruiker, de

Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben

getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd

dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven

wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is

ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval oftemperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op

het moment dat de zaken hem terbeschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit vanhet geleverde overeenstemt met hetgeen

is overeengekomenen voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijnovereengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan

Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,

doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan

Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving

van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.

De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens

bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdrachtgegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,

dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan

danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker,

vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor

aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden

om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan

Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor

gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,

inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening

gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van

alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van

een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 

artikel 9 Aansprakelijkheid

 

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,dan is de

aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van

de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag

der uitkering van zijn verzekeraar invoorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling

van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten

gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke

kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld

in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

 

 

artikel 10 Vrijwaring

 

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan

andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden

mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel

buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem

in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het

nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruikeren derden

daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Webdesign (look-n-feel) en grafische vormgeving voor Opdrachtgevers blijven altijd

eigendom van Gebruiker. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden

te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de

Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid

van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

op 6 maart 2012. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de

versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking

met Gebruiker.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor

de uitleg daarvan.

CBWEB.NL, Melkweg 143, 2221 NP Katwijk.

KvK-nummer 27376041

 

 

Contact

CBWEB.NL

Melkweg 143

2221 NP  Katwijk

 

Telnr. 06-42086425

 

Email: info@cbweb.nl 

 

 

Contactformulier

 

  

 

KvKnr.:  27376041

 

BTWnr:  1839.18.253.B.01

 


  

 

Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden - CBWEB.NL - Melkweg 143 - 2221 NP - Katwijk - Telnr.: 06-42086425 - KvKnr.27376041 .